Menu Content/Inhalt
Home
Disclaimer Afdrukken E-mail

VAGA.be stelt uw interesse voor onze web site ten zeerste op prijs. De toegang tot en het gebruik van deze web site zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden. U wordt vriendelijk verzocht deze aandachtig te lezen vooraleer u toegang te verschaffen tot de web site. Door uw toegang en gebruik van deze web site geeft u aan dat u de voorwaarden heeft doorgenomen en dat u ermee instemt door hen gebonden te zijn. Indien u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze web site niet te gebruiken.

Exoneratiebeding

Terwijl VAGA.be alle redelijke inspanningen doet teneinde de inhoud van deze web site behulpzaam, accuraat and up-to-date te houden, kan VAGA.be de accuraatheid en volledigheid van de inhoud van deze web site niet garanderen. Alle materiaal dat zich op deze web site bevindt, inclusief software die u kan downloaden, wordt aangeboden op een "zoals het is" of een "zoals voorhanden" basis. VAGA.be biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot deze web site, noch met betrekking tot de producten en diensten die op deze web site worden aangeboden, inbegrepen doch niet beperkt tot impliciete garanties aangaande voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, beschikbaarheid, compatibiliteit, veiligheid of nauwkeurigheid. Bovendien biedt VAGA.be geen garantie dat deze web site, of de producten en diensten die op deze web site worden aangeboden, zullen voldoen aan uw vereisten of dat zij ononderbroken, tijdig en veilig zullen zijn en zonder gebreken, of dat gebreken hersteld zullen worden, of dat deze web site, de server die hem voorhanden maakt of de producten en diensten op deze web site, vrij zullen zijn van virussen of andere schadelijke of destructieve elementen.

Beperking van aansprakelijkheid

VAGA.be stelt deze web site enkel ter beschikking voor doeleinden van informatie, vermaak en gemak. VAGA.be is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, winstderving of activiteitsonderbreking ten gevolge van het gebruik, of de onmogelijkheid van het gebruik, van deze web site, zelfs indien VAGA.be op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van zulke schade. U stemt in met deze verdeling van aansprakelijkheid wat uw gebruik van deze web site aangaat.

Wijzigen en verwijderen van de web site

VAGA.be behoudt zichzelf het recht voor om, permanent of tijdelijk, (om het even welk deel van) de web site, zonder voorafgaande waarschuwing, te wijzigen of te verwijderen. U stemt ermee in dat VAGA.be niet aansprakelijk zal zijn ten overstaan van u of van enige derde partij voor een dergelijke wijziging of verwijdering.

Links naar derden

Deze web site kan links naar niet VAGA web sites bevatten, o.m. naar web sites die tot andere bedrijven van de VAGA.be groep behoren. Deze links worden enkel en alleen opgenomen teneinde het comfort van de gebruikers van deze web site te vergroten. U stemt ermee in dat VAGA.be geen controle heeft over de inhoud van dergelijke web sites en dat deze niet gedekt worden door de huidige gebruiksvoorwaarden. U stemt derhalve in met het feit dat VAGA.be geen uitdrukkelijke of impliciete garantie kan geven betreffende de inhoud van dergelijke web sites en niet aansprakelijk gesteld kan worden betreffende hun inhoud en gebruik. Een link naar een niet-VAGA.be web site houdt niet in dat VAGA.be de inhoud van de gelinkte web site goedkeurt, noch de producten en diensten die op dergelijke web sites worden aangeboden. Als u een link naar een niet-VAGA.be web site gebruikt, verklaart u zich akkoord dat u dit op eigen risico doet en dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om alle beschermende maatregelen te nemen teneinde u te beschermen tegen virussen en andere schadelijke of destructieve onderdelen.

Copyright

Copyright 2007 VAGA.be. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze web site, inbegrepen doch niet beperkt tot diens tekst, beelden, illustraties, geluid, animatie en videomateriaal, inclusief hun schikking op deze web site, zijn onderworpen aan copyright en andere intellectuele eigendomsrechten. U stemt in met het feit dat de inhoud van deze web site niet voor commercieel gebruik gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen, gepubliceerd, verspreid of vertoond mag worden, of gewijzigd en doorgestuurd naar andere web sites, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VAGA.be.

Handelsmerk

Deze web site bevat namen, logo's en merken die toebehoren aan VAGA.be of derden. Alle intellectuele eigendomsrechten die deze web site bevat, inclusief copyright, handelsmerken, handelsgeheimen en patenten, zijn voorbehouden en hun gebruik of misbruik is ten strengste verboden. U stemt ermee in dat niets op deze web site geïnterpreteerd kan worden als zou het een licentie verlenen of een recht om de intellectuele eigendom van VAGA.be of een derde te gebruiken.

Indieningen

Behoudens de persoonlijke gegevens die onderworpen zijn aan ons beleid inzake de persoonlijke levenssfeer (zie lager), stemt u ermee in dat iedere mededeling of ieder materiaal dat u naar VAGA.be zendt via het internet niet-confidentieel is en niet onderworpen aan intellectueel eigendomsrecht, en dus ook niet als dusdanig behandeld dient te worden. Indien u een mededeling of materiaal naar VAGA.be zendt via het internet, stemt u derhalve ermee in dat VAGA.be deze voor alle doeleinden kan gebruiken, inclusief voor doeleinden van reproductie, weergave, publicatie, uitzending en gebruik op een web site.

cookies

Wanneer u deze web site bezoekt, verstuurt onze server kleine stukjes informatie ("cookies") die door uw web browser op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Het gebruik van cookies laat ons toe onze web site af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren (b.v., wat de taalkeuze betreft) en tijd te besparen wanneer u onze web site opnieuw bezoekt. Het stelt ons tevens in staat informatie te verzamelen omtrent het navigatiepatroon van onze bezoekers (b.v., aantal bezoeken, gemiddelde tijdsduur van een bezoek aan onze web site, bezochte web pagina's) teneinde ons toe te laten onze web site design en inhoud te verbeteren. De meeste web browsers verstrekken u de mogelijkheid te controleren indien uw browser cookies aanvaardt, verwerpt of u op de hoogte brengt iedere keer een cookie naar u wordt verzonden. Door het gebruik van cookies, kan VAGA.be automatisch bepaalde technische informatie verzamelen die echter niet persoonlijk identificeerbaar is. We kunnen deze informatie aggregeren voor doeleinden van marktonderzoek of om onze web site te verbeteren. We gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie over onze bezoekers te verzamelen. l

inks naar derden

Deze web site kan links naar niet-VAGA.be web sites bevatten. Deze zijn niet onderworpen aan dit beleid inzake de persoonlijke levenssfeer en VAGA.be ontkent alle verantwoordelijkheid voor het beleid inzake de persoonlijke levenssfeer van dergelijke web sites. Wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden VAGA.be behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden ten allen tijde te wijzigen. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren en dat uw verder gebruik van deze web site na het aanbrengen van dergelijke wijzigingen uw aanvaarding van deze wijzigingen zal inhouden.

Splitsbaarheid

Indien een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden, inclusief doch niet beperkt tot het exoneratiebeding of de hierboven vermelde beperkingen van aansprakelijkheid, ongeldig of niet afdwingbaar mocht blijken te zijn volgens het toepasselijke recht, dan zal de ongeldige of niet afdwingbare bepaling geacht worden te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het dichtst aanleunt bij de geest en de bewoordingen van de oorspronkelijke bepaling. De rest van de gebruiksvoorwaarden zal blijven gelden.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen en opgesteld in overeenstemming met Belgisch recht. Mocht enig geschil rijzen betreffende deze gebruiksvoorwaarden of deze web site, dan zullen uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen (België) gemachtigd zijn kennis te nemen van dit geschil.

Contactinformatie

Mocht u vragen hebben omtrent deze gebruiksvoorwaarden, mocht u uw persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben willen raadplegen, ons willen inlichten over wijzigingen aan uw persoonlijke gegevens of deze willen corrigeren, gelieve dan niet te aarzelen ons te contacteren door op de knop "contacteer ons" te klikken op deze web site Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld door VAGA.be. Zij werden het laatste gewijzigd op 01/08/2007